Περιγραφή Πρόσκλησης

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ
ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
(Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63.1 του Καν. 508/2014 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα])
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4
«ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»
Κωδικός πρόσκλησης: 63.1 – CLLD.28

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ της ΠΕ Νήσων Αττικής το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων: Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι εταιρείες τους, τα νομικά τους πρόσωπα και Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα, να υποβάλουν προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν για την αύξηση της Απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής, του προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Περιοχή εφαρμογής των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, αποτελεί όλη η Περιοχή Παρέμβασης των Νήσων Αττικής, όπως αυτή περιγράφεται στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης.

Η παρούσα πρόσκληση, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 779.719,04€ αφορά «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» και πιο συγκεκριμένα:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

4.2.2.1 Ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων αλιείας και θάλασσας καθώς και της αλιευτικής περιοχής
4.2.2.2 Ενίσχυση υποδομών για την υποστήριξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή/και της κοινωνικής ευημερίας
4.2.2.3 Δια βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων
4.2.2.4 Βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, τις ενδεικτικές δράσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης, την επιλεξιμότητα των δαπανών, καθώς και τη διαδικασία υποβολής, θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης (και στα συνημμένα αρχεία της), την οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής στον Πειραιά, Ταχ. Δ/νση: Φίλωνος 91, από την ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής (www.atticalag.gr) και από τις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (www.alieia.gr).

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό). Οδηγίες για την απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 15/05/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 16/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον ΕΦ Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής στη διεύθυνση: Φίλωνος 91, TK 185 35, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια πρόσωπα: κα Ευαγγελία Τζανετή, κα Ελένη Γενικαλιώτη και στη συντονίστρια κα Καλαθά Χριστίνα, στον αριθμό τηλεφώνου 2104120002 και στο e-mail: info@atticalag.gr.

 

Υποβολή αίτησης

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ

 

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr.

Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=kodik_entupa, πριν την υποβολή της πρότασης.

Βασικά στοιχεία

Περιοχή Εφαρμογής

Σύνολο Περιοχής Παρέμβασης

Ημερομηνία Έναρξης:

15/05/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Ημερομηνία Λήξης:

16/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00

Χαρακτήρας:

Δημόσιου Χαρακτήρα

Δικαιούχοι:

  • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
  • Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα

Συνολική Δημόσια Δαπάνη:

779.719,04€