Το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» σε συνεργασία με τον Δήμο Ύδρας, διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση, στο πλαίσιο δημοσιοποίησης του Τοπικού Προγράμματος “CLLD/ LEADER 2014 – 2020” με τίτλο «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλω”» με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής. Η εκδήλωση περιλάμβανε:

  • Παρουσίαση των ιδιωτικών επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος του Δικτύου Νήσων για την ευρεία δημοσιοποίησή τους καθώς και την υποβολή προτάσεων, απόψεων και ιδεών και
  • Ανοιχτή συζήτηση με θέμα: “Όνοι & ημίονοι «Η κινητήρια δύναμη της Ύδρας»” με στόχο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, μέσω του ανοιχτού διαλόγου με τους εμπλεκόμενους, καθώς επίσης και παρουσίαση προτάσεων για την οργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και συντονισμένων ενεργειών διαχείρισης.

Η εκδήλωση διεξήχθη την Πέμπτη 22 Μαρτίου και ώρα: 12:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ύδρας.

Στην αρχή της εκδήλωσης τονίστηκε η σημασία του προγράμματος CLLD / LEADER ως χρηματοδοτικού εργαλείου για το σύνολο των Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.

Εν συνεχεία, αναλύθηκαν οι δυνατότητες του νέου προγράμματος, καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης. Επίσης, τονίστηκε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών στρατηγικών ή διαχειριστικών δομών και στην παροχή κοινών υπηρεσιών ή υπηρεσιών για τη διευκόλυνση της συνεργασίας και την ανάπτυξη συντονισμένων δραστηριοτήτων όπως η υποστήριξη δικτύων και συνεργατικών σχηματισμών. Στην περίπτωση της Ύδρας, η ανάγκη που έχει διαπιστωθεί αφορά στην διατήρηση του πληθυσμού των όνων και στην οργάνωση των ενεργειών διαχείρισης του πληθυσμού στο νησί με ενδεικτικές ενέργειες καλής διαβίωσης όπως:

  • Δημιουργία υποδομής / εγκαταστάσεων διαμονής και διαχείμασης
  • Μέριμνα για επαρκή περίθαλψη των ζώων
  • Σχεδιασμό αντικατάστασης των ζώων σε περίπτωση γήρανσης, απώλειας κλπ.

Το εν λόγω σχέδιο δράσης προτείνεται να υλοποιηθεί από συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας, οι οποίοι στοχεύουν στην αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της αγοράς που συνδέονται με προβλήματα συντονισμού και αφορά στην υλοποίηση ενεργειών για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τη λήψη αποφάσεων για εμπλεκόμενους, την διατύπωση προτάσεων και τον εντοπισμό θέσεων εγκατάστασης υποδομής διαβίωσης των ζώων. Στη συνεργασία αυτή, εν κατακλείδι, τονίστηκε ότι απαιτείται η ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συλλόγων μεταφορέων της Ύδρας και Υπηρεσιών.

Τα παραπάνω θα αποτελέσουν βάση για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της συνεργασίας, της διασύνδεσης των τομέων παραγωγικής δραστηριότητας και της καινοτομίας.