Ιδρύθηκε το 1983 και έχει την έδρα του στην Αίγινα Πειραιώς. Σκοπός του συλλόγου, είναι:

 • η συνδικαλιστική οργάνωσή των αγροτών,
 • η καλλιέργεια της ταξικής συνείδησης και η προαγωγή του κοινωνικού, πολιτικού, οικονομικού και πολιτιστικού επιπέδου των αγροτών,
 • η επιδίωξη συμμετοχής αντιπροσώπων των αγροτών στα όργανα της πολιτείας που χαράσσουν την γεωργική πολιτική της χώρας/περιφέρειας.
 • η προστασία του μόχθου του αγρότη, η ανάπτυξη και βελτίωση της γεωργικής, κτηνιατρικής, δασικής, θηρευτικής και αλιευτικής παραγωγής του,
 • η συνειδητοποίηση της ανάγκης για την ύπαρξη και λειτουργία κοινωνικοποιημένων μέσων παραγωγής, που θα χρησιμοποιούν για τις κοινές ή για τις δικές τους ατομικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι συνέταιροι, παράλληλα με την ιδιωτική ιδιοκτησία,
 • η δημιουργία κοινωνικοποιημένων συνεταιριστικών μονάδων παραγωγής (συνεταιριστικές εκμεταλλεύσεις) και η αυτοδιαχείρισή τους από τους αγρότες,
 • η σύσταση γεωργικών συνεταιρισμών προσαρμοσμένων στις ανάγκες της εποχής, που να καλύπτουν όλο το φάσμα προμηθειών-παραγωγής-επεξεργασίας-διάθεσης των αγροτικών προϊόντων
 • η συνεργασία των συνδικαλιστικών οργανώσεων των αγροτών με άλλα οργανωμένα συνδικαλιστικά παραγωγικά στρώματα, με σκοπό την προστασία, προαγωγή και διεκδίκηση των οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων του εργαζόμενου λαού.
 • η ανάπτυξη και ο εξωραϊσμός του Ελληνικού χωριού, έτσι ώστε η ζωή σ’ αυτό να είναι ανθρώπινη.
 • η προσπάθεια για να ιδρυθούν κεφαλοχώρια ή αγροτοπόλεις, στα οποία ο τρόπος ζωής σε τίποτα να μη διαφέρει και να μην υστερεί από εκείνον της πόλης από πλευράς κοινωνικών, πολιτιστικών, ψυχολογικών και εκπαιδευτικών ανέσεων,
 • η προσπάθεια παρουσίας του πολιτισμού στο χωριό. Οι κοινοτικές βιβλιοθήκες, τα πνευματικά και ψυχαγωγικά κέντρα. Τα γυμναστήρια, οι παιδικοί σταθμοί, τα νηπιαγωγεία, τα επανδρωμένα πλήρως με διδακτικό προσωπικό, σχολεία κάθε βαθμίδας, τα εξοπλισμένα πολυ-ιατρεία με μέσα και γιατρούς, πλήρωση των κενών των δημοσίων υπηρεσιών των περιφερειακών κέντρων και η πυκνή και τακτική ταχυδρομική, τηλεφωνική και τραπεζική διασύνδεση του χωρίου.
 • η διαφύλαξη της Εθνικής γης από το ξένο και ντόπιο μονοπωλιακό κεφάλαιο.
 • η καθιέρωση του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης για την καλύτερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση και επίλυση των τοπικών προβλημάτων και την αμεσότερη και ενεργητικότερη συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου στην άσκηση της περιφερειακής εξουσίας.
 • η επέκταση της κοινωνικής, ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης-ασφάλισης σ όλους τους κατοίκους της υπαίθρου, χωρίς καμμιά προϋπόθεση.
 • η συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με το σύλλογο.