Ο Εμπορικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Σπετσών, ιδρύθηκε το 1930 και έχει έδρα τις Σπέτσες Αττικής. Σκοπός του Σωματείου είναι η μελέτη, η προστασία και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον σκοπός είναι η ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών για την προώθηση και επίλυση των εκάστοτε προβλημάτων του κλάδου τους.

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Σύλλογος συνεργάζεται με την τοπική δημοτική αρχή, τις δημόσιες αρχές, τους τοπικούς συλλόγους και συνεταιρισμούς καθώς και με τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων ή και ιδιώτες, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών σε σχέση πάντοτε με τα συμφέροντα του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, με τα οποία δεν πρέπει να συγκρούονται. Το σωματείο δεν είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει τη δυνατότητα να ιδρύει εντευκτήρια και βιβλιοθήκες. Επίσης, διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης των μελών του, αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας μεταξύ ομοσπονδιών και ενώσεων, εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με την ανάπτυξη και κίνηση εμπορίου στις Σπέτσες, εκδίδει διαφημιστικά έντυπα με τα οποία θα προβάλλεται ο τόπος μέσα από την ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τρίτους και συμμετέχει στις εκδηλώσεις του EOT και οποιουδήποτε άλλου δημόσιου οργανισμού για την προβολή και ενίσχυση του τόπου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.