Με την παρούσα επιστολή, και σύμφωνα με το Πρακτικό αρ. 4/04-04-2019 συνεδρίασης της ΕΔΠ, σας ενημερώνουμε για διορθώσεις και τροποποιήσεις στην με αρ. πρωτ. 203/06-03-2019 1η πρόσκληση παρεμβάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα.

Πιο αναλυτικά οι διορθώσεις αφορούν:

 1. Στην περίληψη της 1ης Πρόσκλησης αντικαθίσταται ο Πίνακας: Παράρτημα VI: «Οδηγός ποσοστών επιχορήγησης και έναρξης επιχορήγησης δαπανών» στην σελίδα 13.
 2. Στην 1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Επενδύσεων αντικαθίσταται ο Πίνακας του παραρτήματος VI: «Οδηγός ποσοστών επιχορήγησης και έναρξης επιχορήγησης δαπανών» στη σελίδα 72.
 3. Στο Παράρτημα VI αντικατάσταση του Πίνακα «Οδηγός ποσοστών επιχορήγησης και έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών».
 4. Στο Παράρτημα VII. «Κωδικοί Αρίθμησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» κατατάσσεται στις μη επιλέξιμες δραστηριότητες, η δραστηριότητα με κωδικό 10.91.10.01, που αφορά στην παραγωγή παρασκευασμένων ιχθυοτροφών, ενώ προστίθενται οι ΚΑΔ με αρίθμηση από 08.93 – 08.99.21 και 08.99.22.01 και 08.99.22.02.
 5. Στο Παράρτημα Ι.12 «Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εργασιών», προστίθεται υπόμνημα στον πίνακα που αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις.
 6. Στο Παράρτημα ΙΙ.2: «Οδηγός Επιλεξιμότητας – Επιλογής» Κεφάλαιο 7, Κριτήριο 3: «Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους» διευκρινίζεται η έννοια του εύλογου κόστους.
 7. Στο Παράρτημα ΙΙ.2: «Οδηγός Επιλεξιμότητας – Επιλογής» αντικαθίσταται ο Πίνακας 8: «Οδηγός ποσοστών επιχορήγησης και έναρξης επιχορήγησης δαπανών» στη σελίδα 85.

Οι τροποποιήσεις προκύπτουν σε συνέχεια του με αριθμ. Πρωτ. 38084/ΕΥΚΕ 669/03-04-2019 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και αφορούν:

 1. Στο άρθρο 1.3.1 «Ένταση ενίσχυσης» στο τέλος της παραγράφου προστέθηκε η φράση «(όταν χρησιμοποιείται ο κανονισμός αυτός)».
 2. Στο άρθρο 4 «Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής» σημείο Δ, στην παράγραφο «Ειδικοί όροι άρθρου 22 του Καν. Ε.Ε. 651/2014», όσον αφορά τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, προστέθηκε το σημείο «vi. Δεν έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης».
 3. Στο άρθρο 4 «Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής» στο σημείο Ι στην παράγραφο Β Ειδικοί όροι, στο εδάφιο 3, προστέθηκε η εξής φράση: «Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000,00 ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000,00 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00 ευρώ και να μην χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.
 4. Στο άρθρο 4 «Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής» στην παράγραφο Ι που αφορά στον κανονισμό 1407/2013, στους γενικούς όρους προστέθηκε το εξής: «στ) Επίσης ο κανονισμός Ε.Ε. 1407/2013 δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα».

Κατά τα άλλα η πρόσκληση ισχύει, όπως έχει ανακοινωθεί με τον αρ. πρωτ. 203/06-03-2019, με τα συνημμένα αρχεία.

Δείτε την Διευκρινιστική επιστολή εδώ.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την λίστα με τα νέα αρχεία: