2η Παράταση της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του υπο-μέτρου 19.2 του Τοπικού Προγράμματος (Τ.Π.) CLLD/LEADER 2014-2020 με τίτλο «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”» του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής.

H Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, στη συνεδρίασή της με αριθ. πρακτικού 8/08-07-2019, έλαβε απόφαση για την 2η παράταση της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 του Τ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020 του Δικτύου Νήσων Αττικής με τίτλο «Πολιτισμός & Περιβάλλον Εν Πλω». Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, ως η νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης ορίζεται η 2α Σεπτεμβρίου 2019 (02-09-2019) και ώρα 15:00.

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Ε.Υ.Ε Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 αλλά και παρατηρήσεων από επενδυτές σχετικά με τους Κωδικούς Αρίθμησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ), η ΟΤΔ χρειάζεται να προέβη σε τροποποίηση αυτών. Οι τροποποιήσεις των ΚΑΔ αφορούν:

  • Μεταφορά των ΚΑΔ 45.31.2, 45.32, 45.40, 46.1-46.9, 47.1- 47.9 από την υποδράση 19.2.3.4 στην υποδράση 19.2.3.5.
  • Μεταφορά του ΚΑΔ 10.41.99.02 από την υποδράση 19.2.3.5 στην υποδράση 19.2.3.1.
  • Μεταφορά των ΚΑΔ 77.21.10, 77.34.10, από την υποδράση 19.2.3.5 στην υποδράση 19.2.3.3.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή  στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας 10 ημερών να υποβάλλουν στο Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης μαζί με τον φυσικό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.

Δείτε την αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ.