Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενδικοφανών προσφυγών και μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER/CLLD, εφόσον εγκρίθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης της 1ης Πρόσκλησης δημόσιων παρεμβάσεων.

Μετά την λήξη της διαδικασίας των ενδικοφανών προσφυγών, το Δίκτυο Νήσων Αττικής προέβη σε αίτηση αναπροσαρμογής του προϋπολογισμού του Τοπικού Προγράμματος από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ) ΠΑΑ 2014-2020, η οποία με το υπ’ αριθ. 8090/09-12-2019 έγγραφό της προέβη στη σχετική έγκριση της υπ’ αριθ. 114/24-04-2018 Πρόκλησης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.

Υποβλήθηκαν συνολικά 37 Αιτήσεις Στήριξης συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4.621.540,85€, και υποβλήθηκαν δυο (2) ενστάσεις κατά την διαδικασία των ενδικοφανών προσφυγών. Τελικά, κρίθηκαν ως παραδεκτές οι 25 αιτήσεις στήριξης με συνολική Δημόσια Δαπάνη 2.353.884,24€.

Δείτε τον τελικό πίνακα αποτελεσμάτων εδω