Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων των δημοσίων παρεμβάσεων βρίσκεται στο στάδιο της οριστικής ένταξης των έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα.

Το Δίκτυο παρέλαβε συνολικά 37 Αιτήσεις Στήριξης συνολικής Δημόσιας Δαπάνης (και από τους 8 Δήμους της Π.Ε. Νήσων που είναι δικαιούχοι του Προγράμματος) 4.621.540,85€, και υποβλήθηκαν δυο (2) ενστάσεις κατά την διαδικασία των ενδικοφανών προσφυγών. Τελικά, κρίθηκαν ως παραδεκτές οι 25 Αιτήσεις Στήριξης με συνολική Δημόσια Δαπάνη 2.353.884,24€.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες των ενδικοφανών προσφυγών, η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER/CLLD και η έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής, και με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΕ ΠΑΑ, κατόπιν υπερδέσμευσης πόρων, εξασφαλίστηκε η ένταξη του συνόλου των έργων που αξιολογήθηκαν θετικά. Αποτέλεσμα, η ανακοίνωση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης της 1ης Πρόσκλησης δημόσιων παρεμβάσεων.

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, καίτοι ουσιαστικά νεοσύστατο, σημειώνει μια σημαντική επιτυχία, για την ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης με την ένταξη των εγκεκριμένων έργων, και ξεκινά ένας καινούργιος κύκλος εμπιστοσύνης. Τα παραπάνω αποτελούν αποτέλεσμα της άψογης συνεργασίας μεταξύ των Δήμων της ΠΕ Νήσων Αττικής αλλά και των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ), θα ήθελα να ευχαριστήσω τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, τις Υπηρεσίες Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, τους συναδέλφους Δημάρχους της Π.Ε. Νήσων και τέλος τον υπηρεσιακό πυρήνα της Ομάδας Τοπικής Δράσης του Δικτύου Νήσων Αττικής, για την συνεργασία και την εξυπηρέτηση των δικαιούχων,

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν επιπλέον πληροφόρηση στην ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, όπου έχει αναρτηθεί ο Τελικός Πίνακας Αποτελεσμάτων.

Ο Πρόεδρος ΕΔΠ CLLD/LEADER
Ευστράτιος Χαρχαλάκης
Δήμαρχος Κυθήρων