Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στήριξης, στις κατηγορίες μεταφοράς γνώσης στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής: «Πολιτισμός & Περιβάλλον ΕΝ ΠΛΩ»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης της 2ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020. Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά συνολικά 4 αιτήσεις στήριξης έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020, όπου ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Η 2η Πρόσκληση ιδιωτικών επενδύσεων αφορούσε προτάσεις οι οποίες στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Και οι 4 προτάσεις που υποβλήθηκαν αφορούν στην υποδράση 19.2.1.1 «Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και δασικό τομέα», συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 68.377,20€.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα αυξημένο για την υποδράση 19.2.1.1, που αφορά σε μικρά επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα. Για την υποδράση 19.2.7.3 «Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας για την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμός», το Δίκτυο θα προβεί σε επαναπροκήρυξη.

Το πρόγραμμα LEADER διοικείται από 9μελή Επιτροπή Διαχείρισης, στην οποία το Δ.Σ. έχει εκχωρήσει το σύνολο των αρμοδιοτήτων της για τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, που διαχειρίζεται το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.