Εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης μετά την έκδοση του Τελικού Πίνακα Κατάταξης, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων του Τ.Π. CLLD/LEADER «Πολιτισμός & Περιβάλλον ΕΝ ΠΛΩ» 2014-2020, της ΟΤΔ Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.

Ο Πρόεδρος του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, Δήμαρχος Κυθήρων – Αντικυθήρων κος Ευστράτιος Χαρχαλάκης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων των ιδιωτικών επενδύσεων, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την οριστική ένταξη των έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα, μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης από τον Περιφερειάρχη Αττικής κο Πατούλη Γεώργιο.
Το Δίκτυο παρέλαβε συνολικά 40 Αιτήσεις Στήριξης συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 6.595.685,28€, και υποβλήθηκαν δυο (2) ενστάσεις κατά την διαδικασία των ενδικοφανών προσφυγών. Τελικά, κρίθηκαν ως παραδεκτές οι 33 Αιτήσεις Στήριξης με συνολική Δημόσια Δαπάνη 4.351.099,13€.
Οι διαθέσιμοι πόροι δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχονταν σε 2.210.000,00€ και σε αυτούς προστέθηκαν 26.860,00€ από μεταφορά πόρων από άλλη υποδράση του τοπικού προγράμματος και 872.430,00€ από έγκριση της 1ης υπερδέσμευσης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, καθορίστηκε η χρηματοδότηση 21 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, δημόσιας δαπάνης 2.950.613,53 €.
Τα 12 θετικά αξιολογημένα επενδυτικά σχέδια, που δεν χρηματοδοτούνται στην παρούσα φάση, αναμένεται να χρηματοδοτηθούν το προσεχές διάστημα, σύμφωνα με ενέργειες των Δημάρχων – μελών της Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΔΠ) του Τοπικού Προγράμματος και την επικοινωνία τους με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Η απόφαση ένταξης των 21 επενδυτικών σχεδίων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.950.613,53€, έλαβε αριθ. πρωτ. 2775/30-09-2020 και αναρτήθηκε στη Διαύγεια την Τετάρτη 30-09-2020 με ΑΔΑ: ΨΓΝΣ7Λ7-Τ9Ε.
Παρακαλούνται οι δικαιούχοι των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων, να επικοινωνούν με το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, πριν προβούν σε ενέργειες υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου, ώστε να λαμβάνουν τις απαιτούμενες οδηγίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν επιπλέον πληροφόρηση στην ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, όπου έχει αναρτηθεί ο Τελικός Πίνακας Αποτελεσμάτων.

Δείτε τον τελικό πίνακα κατάταξης εδώ