Εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης μετά την έκδοση του Τελικού Πίνακα Κατάταξης, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων του Τ.Π. CLLD/LEADER «Πολιτισμός & Περιβάλλον ΕΝ ΠΛΩ» 2014-2020, της ΟΤΔ Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.

Ο Πρόεδρος του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, Δήμαρχος Κυθήρων – Αντικυθήρων κος Ευστράτιος Χαρχαλάκης και ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER 2014-2020 κ. Ιωάννης Ζορμπάς – Δήμαρχος Αίγινας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων της 2ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων, βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την οριστική ένταξη των έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα, μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης από τον Περιφερειάρχη Αττικής κο Πατούλη Γεώργιο.

Το Δίκτυο παρέλαβε συνολικά 4 Αιτήσεις Στήριξης συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 68.377,20€, χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση κατά την διαδικασία των ενδικοφανών προσφυγών. Τελικά, κρίθηκαν ως παραδεκτές οι 2 Αιτήσεις Στήριξης με συνολική Δημόσια Δαπάνη 28.829,20€. Από την 2η Πρόσκληση οι προτάσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν αφορούν προγράμματα κατάρτισης και ενημέρωσης των μελών του Συλλόγου Φιστικοπαραγωγών της Αίγινας και του Αγροτικού Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Κυθήρων, με στόχο την ενδυνάμωση του πρωτογενούς τομέα μέσω της μεταποίησης και της διασύνδεσης με την τουριστική επιχειρηματικότητα.

Η απόφαση ένταξης των 2 επενδυτικών σχεδίων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 28.829,20€, έλαβε αριθ. πρωτ. 04/04-01-2021 και αναρτήθηκε στη Διαύγεια την Δευτέρα 04-01-2021 με ΑΔΑ: Ω6Ι87Λ7-ΖΙΑ.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων, να επικοινωνούν με το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, πριν προβούν σε ενέργειες υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου, ώστε να λαμβάνουν τις απαιτούμενες οδηγίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν επιπλέον πληροφόρηση στην ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, όπου έχει αναρτηθεί ο Τελικός Πίνακας Αποτελεσμάτων.

Δείτε την Ανακοίνωνση και τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης εδώ