Έναρξη υποβολής αιτημάτων πληρωμής, στο πλαίσιο υλοποίησης της 1ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

Στο πλαίσιο υλοποίησης της 1ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 με τίτλο «Πολιτισμός και Περιβάλλον ΕΝ ΠΛΩ 2014-2020» ενεργοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήματος πληρωμής από τους δικαιούχους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΠΣΚΕ.

Οι δικαιούχοι της 1ης Πρόσκλησης έχουν ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και τους έχει αποσταλεί σχετικό υλικό. Τα αιτήματα πληρωμής υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 13214/30-11-2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ορισμένοι δικαιούχοι έχουν ξεκινήσει την υλοποίηση των πράξεων, το Δίκτυο Νήσων Αττικής, υπολογίζει να λάβει αιτήματα πληρωμής συνολικής δημόσιας δαπάνης, περίπου 370.000,00 € μέχρι το τέλος Μαΐου.