Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Φίλωνος 91 (4ος όροφος), Τ.Κ. 18535, ύστερα από το υπ’ αριθ. 15/29-12-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ.

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», για ένα χρόνο, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση των έργων.

Οι συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν:

  • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Τ.Ε. Πολιτικού Μηχανικού
  • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού
  • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής στον Πειραιά, καθώς και όπου απαιτείται από τις ανάγκες του Έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής στον Πειραιά, οδός Φίλωνος 91 (4ος όροφος), Τ.Κ. 18535 μέχρι την Παρασκευή 11/02/2022 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο παρακολούθησης και επίβλεψης συγχρηματοδοτούμενων έργων και έργων δανειακών συμβάσεων» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνοι για τη διανομή της Προκήρυξης και παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι ο κ. Εμμανουήλ Καλλίγερος και η κα Βασιλική Παυλή στα τηλέφωνα 2104120002-4-9.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής: www.atticalag.gr & www.atticaislandsnetwork.gr απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της ΟΤΔ Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής.

 

Αρχεία:

Περίληψη Πρόσκλησης Σ.Μ.Ε.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος