Ο παρών οδηγός (Έκδοση 3η / Σεπτέμβριος 2022) αφορά δικαιούχους αλλά και εκπροσώπους δικαιούχων του υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Α.Α. 2014-2020, των οποίων οι Πράξεις τους υλοποιούνται από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλω”» με δημόσια σύμβαση, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Παρεμβάσεων του Τοπικού Προγράμματος: Πολιτισμός και Περιβάλλον: ΕΝ ΠΛΩ.

Συγκεκριμένα, αναλύονται και τυποποιούνται οι διαδικασίες υλοποίησης πράξεων αλλά και αιτημάτων πληρωμής από τους δικαιούχους δημοσίους φορείς που έχουν εγκεκριμένη Πράξη με Απόφαση Ένταξης και έχουν συνάψει Σύμβαση με το Δίκτυο Νήσων Αττικής.

Στόχος σύνταξης του παρόντος η αποτελεσματικότερη και αρτιότερη υλοποίηση των έργων τους.

Τα κεφάλαια που περιλαμβάνονται στο παρόν είναι η αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση των Πράξεων, οι διαδικασίες υλοποίησης της Πράξης και η ανάλυση των αιτημάτων πληρωμών του δικαιούχου προς την ΟΤΔ.

Τέλος, παρουσιάζεται το πλαίσιο του διοικητικού ελέγχου των αιτημάτων πληρωμής.

Επισυνάπτεται:

 • Οδηγός υλοποίησης για πράξεις που εκτελούνται με δημόσια σύμβαση – 3η έκδοση

Συνημμένα οδηγού:

 1. Σχέδιο περίληψης διακήρυξης,
 2. Σχέδιο σύμβασης,
 3. Πίνακας εγκεκριμένων προμετρήσεων/ επιμετρήσεων,
 4. Αίτηση προκαταβολής δικαιούχου,
 5. Υπόδειγμα εγγυητικής δικαιούχου,
 6. Αίτηση πληρωμής δικαιούχου, Πίνακα Παραστατικών Εκτελεσθεισών Εργασιών (ΠΠΑΕΕ), Πίνακα Προβλεπόμενων Εκτελεσθειών Εργασιών (ΠΠΕΕ),
 7. Βεβαίωση απόδοσης κρατήσεων,
 8. Βεβαίωση δημοσιεύσεων,
 9. Δήλωση δικαιούχου για παρακράτηση,
 10. Υπόδειγμα αιτήματος ολοκλήρωσης πράξης,
 11. Οδηγός Τροπ. Νομικής Δέσμευσης – ΟΠΣΑΑ,
 12. Οδηγός Ολοκλήρωσής Πράξης – ΟΠΣΑΑ.

 

Δείτε τον οδηγό εδώ

Δείτε τα συνημμένα αρχεία εδώ