Ολοκλήρωση εκπαιδευτικής συνάντησης στην Φινλανδία, στο πλαίσιο του Διακρατικού Σχεδίου Συνεργασίας «Smart Village Leader Network»

Με πολύ μεγάλη επιτυχία, διεξήχθη το διάστημα 6 – 9 Σεπτεμβρίου 2022, η 4η και τελευταία εκπαιδευτική συνάντηση ανταλλαγής τεχνογνωσίας στην Φινλανδία, στο πλαίσιο υλοποίησης του Διακρατικού Σχεδίου Συνεργασίας «Smart Village Leader Network», που συγχρηματοδοτείται από το CLLD/ LEADER.

Στο πρόγραμμα «Smart Village Leader Network» συμμετέχουν Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ / LAG) από την Λετονία (Zied Zeme, Pierīgas Partnerība, Jūras Zeme), Φινλανδία (Kantri Ry, Pirkan Helmi Ry) και το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής από την Ελλάδα.

Συνολικά 52 εκπρόσωποι από τις συμμετέχουσες χώρες, συναντήθηκαν στην περιοχή των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Kantri και Pirkan, γνωρίζοντας πρακτικές που αποτελούν έξυπνες λύσεις των φινλανδικών χωριών.

Οι πρακτικές αυτές εφαρμόζονται για τη διαχείριση και αντιμετώπιση ζητημάτων κύρια κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών, που απασχολούν τις τοπικές κοινότητες.

Το Δίκτυο εκπροσωπήθηκε από αποστολή δεκατριών (13) ατόμων, αποτελούμενη από δικαιούχους του Τοπικού Προγράμματος, εκπροσώπους φορέων και συλλόγων της περιοχής παρέμβασης, αλλά και στελέχη του Δικτύου.

Οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική συνάντηση είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε διαδραστικές θεματικές συζητήσεις με πρακτικά παραδείγματα για το πώς επιτυγχάνεται η μετάβαση στα «έξυπνα χωριά».

Η πρώτη ημέρα του προγράμματος περιελάμβανε την άφιξη στον χώρο εκδηλώσεων και διαμονής στη περιοχή του Valkeakoski της Φινλανδίας, καθώς και τη γνωριμία όλων των συμμετεχόντων, μέσα από μία διαδραστική διαδικασία φινλανδικής γνωριμίας.

Τη δεύτερη μέρα του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια και παρουσιάσεις, με τα κάτωθι θέματα:

  • Τα έξυπνα χωριά και η αγροτική ανάπτυξη στην Φινλανδία,
  • Διπλή Μετάβαση στη περιοχή του Τάμπερε της Φινλανδίας και πώς επηρεάζεται από τα «Έξυπνα Χωριά»
  • Το «δίκτυο χωριών» στην Φινλανδία,
  • Παρουσίαση ενός διακρατικού σχεδίου έξυπνων χωριών,

Στην συνέχεια το πρόγραμμα περιελάβανε επισκέψεις στο πεδίο. Πιο συγκεκριμένα, στο χωριό Kuohenmaa όπου παρουσιάστηκε η χρήση της γεωθερμίας στο χώρο εκδηλώσεων που διαχειρίζεται ο τοπικός σύλλογος του χωριού, πληθυσμού 200 κατοίκων. Ακολούθησαν επισκέψεις στα χωριά Raudanmaa και Luopioinen.

Η τρίτη ημέρα του προγράμματος περιείχε σεμινάρια με θέματα:

  • Υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες σε τροχούς,
  • Τρόποι να αναδειχθούν και να γίνουν πιο προσιτά τα αγροτικά χωριά,
  • Ανάπτυξη του τοπικού τουρισμού στην περιοχή Pirkan Helmi

Ακολούθησαν επισκέψεις στα χωριά Lastunen, Kurki Eco Village και Nuutajärvi Glass Village, όπου παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές αναφορικά με τον τρόπο οργάνωσης ενός «έξυπνου χωριού», την «πράσινη» διαβίωση στις αγροτικές περιοχές και το πως ο πολιτισμός συνδυάζεται με την επιχειρηματικότητα σε ένα χωριό που έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατασκευή γυαλιού.

Η τελευταία ημέρα περιελάμβανε απολογιστικό workshop σχετικά με τις εμπειρίες που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες της εκπαιδευτικής συνάντησης, προτάσεις βελτίωσης, προβληματισμούς αλλά και σχέδια για το μέλλον των «έξυπνων χωριών».

Η ελληνική εκπροσώπηση εξασφαλίζει τη δικτύωση φορέων του Δικτύου και δικαιούχων με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την διατύπωση προτάσεων και έξυπνων παρεμβάσεων στην περιοχή εφαρμογής του CLLD/ LEADER Δικτύου Νήσων Αττικής.