Το Δίκτυο Νήσων Αττικής, με στόχο την αποτελεσματικότερη και αρτιότερη υλοποίηση των έργων, συνέταξε Οδηγό Υλοποίησης Έργων από Συλλογικούς Φορείς.

Ο Οδηγός αφορά δικαιούχους αλλά και εκπροσώπους δικαιούχων του υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Α.Α. 2014-2020, των οποίων οι Πράξεις τους υλοποιούνται από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλω”» χωρίς δημόσια σύμβαση, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Παρεμβάσεων του Τοπικού Προγράμματος “Πολιτισμός και Περιβάλλον: Εν Πλω”.

Η τρέχουσα έκδοση (4η) του Οδηγού περιλαμβάνει τις αλλαγές που προέκυψαν βάσει της με αριθ. 1337/04-05-2022 (ΦΕΚ 2310/Β/11-05-2022) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 3083/04-08-2021 (Β’ 3702) Υπουργικής Απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4»

Αρχεία