Δελτίο Τύπου
Εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης μετά την έκδοση του Τελικού Πίνακα Κατάταξης, στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων του Τ.Π. CLLD/LEADER «Πολιτισμός & Περιβάλλον ΕΝ ΠΛΩ» 2014-2020, της ΟΤΔ Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.

 

Το Δικτύο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων της 3ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων, βρίσκενται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την οριστική ένταξη των έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα, μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης.

Το Δίκτυο παρέλαβε συνολικά 9 Αιτήσεις Στήριξης συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 1.285.132,30 €, χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση κατά την διαδικασία των ενδικοφανών προσφυγών. Τελικά, κρίθηκαν ως παραδεκτές και οι 9 Αιτήσεις Στήριξης με συνολική Δημόσια Δαπάνη 830.964,85 €.

Η απόφαση ένταξης των πράξεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 830.964,85 €, έλαβε αριθ. πρωτ. 881/10-04-2024 και αναρτήθηκε στη Διαύγεια την Πέμπτη 18-04-2024 με ΑΔΑ: 62ΔΠ4658ΛΔ-ΡΦΩ.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων, να επικοινωνούν με το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, πριν προβούν σε ενέργειες υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου, ώστε να λαμβάνουν τις απαιτούμενες οδηγίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν επιπλέον πληροφόρηση στην ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, όπου έχει αναρτηθεί ο Τελικός Πίνακας Αποτελεσμάτων.

Αρχεία:

Απόφαση

Τελικός Πίνακας Κατάταξης