Στο πλαίσιο της διαδικασίας ενημέρωσης των εν δυνάμει δικαιούχων, παρουσιάζουμε τις δράσεις των ιδιωτικών παρεμβάσεων του επικείμενου προγράμματος LEADER 2023 – 2027 Αειφόρος Πολιτισμός & Περιβάλλον “ΕΝ ΠΛΩ”.

1.1. Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων (Π3-77-4.1-1.1)
1.2. Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή μη γεωργικών προϊόντων (Π3-77-4.1-1.2)
1.4. Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση (Π3-77-4.1-1.4)
1.5. Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου (Π3-77-4.1-1.5)
1.6. Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Π3-77-4.1-1.6)
1.7. Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ενίσχυση βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας
Πρόταση έργου

Σημειώνεται ότι καθώς η εγκριθείσα Πρόταση του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027 βρίσκεται σε διαδικασία αναμόρφωσης σύμφωνα με την 2097/2023 υπουργική απόφαση ΦΕΚ 6539/Β’/16-11-2023 (11-03-2024), ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές και διαφοροποιήσεις.