ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για υποβολή προτάσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής Ανακοινώνει ότι προτίθεται να…

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε διαβούλευση στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 «Προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές…

Πρόσκληση σε διαβούλευση στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 «Προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και…

Πρόσκληση σε διαβούλευση στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 «Προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και…

ΓΑΛΑΖΙΑ ΡΟΤΑ 2021-2027 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αλιείας, Θάλασσας και Υδατοκαλλιέργειας, προκήρυξε στις 07/09/2023 με καταληκτική ημερομηνία την 16/10/2023 Πρόσκληση για…

Το Δίκτυο Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής ως συμμετέχουσα ΟΤΔ στο Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία», ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και…

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι στην σελίδα της 3ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 έχει αναρτηθεί επικαιροποιημένο υλικό. Πιο συγκεκριμένα,…

Ενημερώνουμε τους δυνητικούς δικαιούχους της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, ότι για το Δικαιολογητικό με αριθμό 14:…

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι στην σελίδα της 3ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 έχει αναρτηθεί πρόσθετο υλικό. Πιο συγκεκριμένα,…