Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Αιτήσεων Στήριξης 1ης Πρόσκλησης Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020: «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”».

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, της διαδικασίας δειγματοληπτικού ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής και μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER/CLLD, ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τις Αιτήσεις Στήριξης, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα.
Υποβλήθηκαν συνολικά 37 Αιτήσεις Στήριξης συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4.621.540,85€, και κρίθηκαν ως παραδεκτές οι 25 αιτήσεις στήριξης με συνολική Δημόσια Δαπάνη 2.353.884,24€.

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η διαδικασία προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, αφού το Δίκτυο ενημερώνει ατομικά όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, αναφέροντάς τους το δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής.

Έχει αναρτηθεί ο Πίνακας Αποτελεσμάτων, ο Οδηγός για την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, καθώς και αναλυτικές οδηγίες για επανα- ενεργοποίηση των κωδικών του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣΑΑ.

Δείτε ολους τους πίνακες Αποτελεσμάτων ανα υπδράση στο παρακάτω αρχείο.

Πίνακας Αποτελεσμάτων 1ης Πρόσκλησης Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα

Επιπλέον συνημμένα αρχεία

Οδηγός Ενστάσεων
Ενεργοποίηση λογαριασμού ΟΠΣΑΑ
Φόρμα Νέου Λογαριασμού Εξωτερικού Χρήστη Φορέα