Από τις 15-5-2020 έως τις 14-09-2020 μπορούν οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Επενδύσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών του Τ.Π. CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020 «Πολιτισμός & Περιβάλλον Εν Πλω», στον Ενδιάμεσο Φορέα Δίκτυο Νήσων Αττικής, τις Αιτήσεις Στήριξης, που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, με τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών (αλλά και τη δημιουργία νέων) που παρέχονται τόσο στον τοπικό πληθυσμό, όσο και στους επισκέπτες και σχετίζονται αποκλειστικά με την αλιεία και τη θάλασσα.

Δυνητικοί Δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), είναι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
  • Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα
  • Όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Το συνολικό ποσό της προκηρυσσόμενης Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 779.719,04€. Οι προκηρυσσόμενες δράσεις έχουν ως εξής:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)

4.2.2.1

Ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων αλιείας και θάλασσας καθώς και της αλιευτικής περιοχής

779.719,04

4.2.2.2

Ενίσχυση υποδομών για την υποστήριξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή/και της κοινωνικής ευημερίας

4.2.2.3

Δια βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων

4.2.2.4

Βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις, την επιλεξιμότητα δαπανών και τα ποσοστά χρηματοδότησης, μπορείτε να δείτε στην προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.atticalag.gr.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, ορίζεται η Παρασκευή 15 Μάϊου 2020 (15/05/2020) και ώρα 13:00 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής, η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 (14/09/2020) και ώρα 15:00.

Δείτε το Δελτίο Τύπου σε pdf εδώ.