Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι στην σελίδα της 3ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 έχει αναρτηθεί πρόσθετο υλικό. Πιο συγκεκριμένα, έχει αναρτηθεί:

Έγγραφο με Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Αρχείο του Παρατήματος Ι για τον Αναλυτικό Προϋπολογισμό Εργασιών

Σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε την σελίδα της Πρόσκλησης, προκειμένου να παρακολουθείτε σχετική ενημέρωση.