Περιγραφή Πρόσκλησης

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του μέτρου 19, υπομέτρο 19.2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014 – 2020: «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλώ”» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 το οποίο εγκρίθηκε με τις υπ. αριθ. πρωτ. 3206/12-12-2016 (ΦΕΚ 4111 Β’/2016) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και αναμορφώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 2310/09-08-2017 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Δ.Κ.Π, το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, ως Φορέας Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης),

καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους):

φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως ορίζονται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) και ειδικότερα στις αριθ. πρωτ. 2635/13-09-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3313/20-09-2017) περί πλαισίου λειτουργίας και αριθ. πρωτ. 13214 /30-11-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4268/Β’ 6-12-2017) περί «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων» της ΟΤΔ «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής» να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των υποδράσεων του υπομέτρου 19.2 όπως αυτές περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω.

Οι γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής των Υποδράσεων αφορούν στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος Δικτύου Συνεργασίας Νήσων Δήμων ΠΕ Αττικής. Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από τους εξής Δήμους: 1. Δήμος Αγκιστρίου, 2. Δήμος Αίγινας, 3. Δήμων Κυθήρων, 4. Δήμος Πόρου, 5. Δήμος Σαλαμίνας, 6. Δήμος Σπετσών, 7. Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων, 8. Δήμος Ύδρας.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Υποβολή αίτησης

Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το/ την δυνητικό/ή δικαιούχο. Συγκεκριμένα κάθε νέος χρήστης του (ΠΣΚΕ) αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του/της σε «φόρμα εγγραφής» καταχωρείται στο σύστημα και μέσω της αποστολής email από το ΠΣΚΕ, του/της διαβιβάζονται οι κωδικοί πρόσβασης του.

Βασικά στοιχεία

Περιοχή Εφαρμογής

Σύνολο περιοχής παρέμβασης

Ημερομηνία Έναρξης:

15/01/2020 και ώρα 13:00

Ημερομηνία Λήξης:

20/03/2020 και ώρα 15:00

Χαρακτήρας:

Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Δικαιούχοι:

  • ΟΤΑ Α’ βαθμού και φορείς τους
  • Φορείς Δημοσίου Τομέα
  • Iδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
  • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Συνολική Δημόσια Δαπάνη:

140.000 €