Ο παρόν οδηγός περιλαμβάνει τις αλλαγές που προέκυψαν βάσει της με αριθμ. 3083/04-08-2021 (ΦΕΚ 3702/Β/11-08-2021) «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Υπομέτρα 19.2 και 19.4». Επίσης, τα πρότυπα αρχεία είναι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 66016/08-11-2021 Εγκύκλιο διαδικασιών πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020.

Συντάχθηκε από την ΟΤΔ «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, για την αποτελεσματικότερη και αρτιότερη υλοποίηση των έργων και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την κείμενη νομοθεσία.

Τα κεφάλαια που περιλαμβάνονται στο παρόν είναι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση των Πράξεων, οι διαδικασίες υλοποίησης της Πράξης και η ανάλυση των αιτημάτων πληρωμών του δικαιούχου προς την ΟΤΔ. Τέλος, παρουσιάζεται το πλαίσιο του διοικητικού ελέγχου των αιτημάτων πληρωμής.

Πιο αναλυτικά:

 • ΥΑ 3083/04-08-2021 (ΦΕΚ 3702/Β/11-08-2021) «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Υπομέτρα 19.2 και 19.4»
 • Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ 66016/08-11-2021, διαδικασίες πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020
 • Οδηγός Υλοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων
 • Συνημμένα αρχεία του οδηγού τα οποία περιλαμβάνουν:
  1. Υπόδειγμα αίτησης τροποποίησης ήσσονος σημασίας
  2. Υπόδειγμα εγγυητικής προκαταβολής
  3. Υπόδειγμα αίτησης πληρωμής δικαιούχου (όπως εξάγεται από το ΠΣΚΕ)
  4. Πίνακα Προβλεπόμενων Εκτελεσθεισών Εργασιών (συνοδεύει την αίτηση πληρωμής)
  5. Πίνακα Παραστατικών Εκτελεσθειών Εργασιών (συνοδεύει την αίτηση πληρωμής)
  6. Δήλωση δικαιούχου για παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ/ ΕΦΚΑ
  7. Υπόδειγμα καταγραφής επιμετρήσεων εξοπλισμού
 • Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας ΕΣΠΑ
 • Λογότυπα – Οδηγίες
 • Πρότυπα Πινακίδων ανά υποδράση
 • Οδηγό υλοποίησης ιδιωτικών έργων CLLD – Χρήστης δικαιούχος.